Codziennie wybieraj Chrystusa

„Nie jest sztuką być wyznawcą Chrystusa w atmosferze liturgii bożonarodzeniowej, ale w codziennych wyborach” – przypomina ks. prof. Henryk Wejman, dziekan wydziału teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Jego list odczytano dziś w kościołach naszej diecezji.

Dziekan wydziału teologicznego podkreśla, że dobro, które nam przyniósł Chrystus, zawiera się w jednym słowie: zbawienie. „Co należy uczynić, aby to przyniesione przez nowonarodzone Dziecię Boże dobro stało się udziałem każdego z nas? Ze wzruszeniem przeżywaliśmy wczorajsze święto i z podobnym natężeniem uczuć przeżywamy to dzisiejsze. Ten świąteczny nastrój jest swego rodzaju ozdobą naszej codzienności, bowiem nasze, ludzkie życie nie zawsze jest świętem. Jest w nim więcej podobieństwa do prostoty i ubóstwa stajni betlejemskiej, aniżeli do uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Ale w tej naszej ubogiej, niekiedy nawet przepełnionej nędzą codzienności obecny jest Bóg, jak był obecny w wydarzeniu z Betlejem. Dostrzec go można tylko wiarą. Nasza wiara najpełniej realizuje się nie od święta, ale w codziennym życiu. Nie jest sztuką być wyznawcą Chrystusa w atmosferze liturgii bożonarodzeniowej, ale w codziennych wyborach. Trzeba mieć prostotę i wiarę pasterzy, aby w codziennych zadaniach wynikających ze stanu życia umieć dostrzec przychodzącego Zbawiciela” – pisze dziekan ks. prof. Henryk Wejman.

Taka wiara przyświecała św. Szczepanowi i wyraził ją w postawie niezłomnego trwania przy Nim, aż do męczeńskiej śmierci. „Św. Szczepan mądrze skorzystał z przyjścia Syna Bożego na ziemię. Stał się pierwszym wyznawcą Jego Ewangelii aż po dar z własnego życia. Tym samym daje nam przykład, jak można zaczerpnąć z narodzenia Chrystusa owoce zbawienia” – zauważa dziekan i kontynuuje: „Skarb zbawienia przyniesiony przez Chrystusa czerpie się silną, jak opoka, wiarą. To właśnie ona, będąc bezgranicznym powierzeniem się Bogu, sprawia, że człowiek rezygnuje z miłości własnej i z oddaniem podejmuje Jego zbawczą wolę wyrażoną w przykazaniach. Z im głębszym poświęceniem to czyni, tym silniejszy staje się duchowo i mądrzejszy życiowo. Starajmy się – jak św. Szczepan – zawierzyć siebie Chrystusowi i wciąż wzrastać w więzi z Nim poprzez gorliwą modlitwę”.

Autor listu podkreśla, że postawa wiary ma charakter dynamiczny i wzrasta w miarę poznawania Chrystusa oraz kontemplowania Jego Słowa. Właśnie w tej materii ważną rolę do spełnienia ma Wydział Teologiczny. Na terenie naszej diecezji funkcjonuje on w strukturach Uniwersytetu Szczecińskiego i prowadzi refleksję teologiczną oraz działalność dydaktyczną na trzech kierunkach: teologia, nauki o rodzinie i italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem. „Dzięki ofiarnej pracy naukowo-dydaktycznej jego pracowników studenci trzech diecezji: szczecińsko-kamieńskiej, zielonogórsko-gorzowskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej mają możliwość poznania prawdy o Bogu objawionym w Chrystusie i prawdy o człowieku i wzrastania w postawach moralno-duchowych, przede wszystkim w postawie wiary, nadziei i miłości. W realizacji tej misji nie bez znaczenia jest materialne zaplecze. W tym kontekście pragniemy wyrazić naszą wdzięczność za każdy dar modlitwy i najdrobniejsze wsparcie finansowe. To dzięki Waszym ofiarom Wydział może właściwie funkcjonować tak w wymiarze administracyjno-bibliotecznym, jak i dydaktycznym. Bez tego wsparcia nie bylibyśmy w stanie zapewnić studentom godziwych warunków do studiowania” – czytamy w liście.

W ramach wydziału teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego funkcjonuje Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu i Instytut Filozoficzno-Teologiczny w Paradyżu.

Pełny tekst listu na stronie internetowej: www.kuria.zg.pl

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..