Nowy numer 29/2021 Archiwum

Zrób zdjęcie i wygraj plecak

Przez całe wakacje w wydaniu papierowym "Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego" zapraszamy Czytelników na rodzinne wycieczki po naszym pięknym regionie i do konkursu "Najpiękniejsze ujęcie fotograficzne zabytków, architektury i przyrody Ziemi Lubuskiej". Można wygrać plecak!

Przez całe wakacje czekamy na Waszą fotografię z miejsca, które odkryliście na pięknej Ziemi Lubuskiej. Mogą przedstawiać kościoły, zabytki, przyrodę itp. Najlepsze i najoryginalniejsze, zdaniem jury – fotografów i fotoedytorów z redakcji "Gościa Niedzielnego" – zdjęcie nagrodzimy plecakiem na rodzinną wycieczkę.

Wasze prace wysyłajcie na nasz adres e-mail: zgg@gosc.pl, podając autora zdjęcia i numer telefonu, opis tego, kto i co jest na fotografii, oraz odpowiedź na pytanie, dlaczego warto odwiedzić to miejsce.

Osiem plecaków ufundował punkt EUROPE DIRECT Zielona Góra prowadzony przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.


SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Organizatorem konkursu jest redakcja Zielonogórsko-Gorzowskiego „Gościa Niedzielnego”
2.    Adres organizatora: „Gość Zielonogórsko-Gorzowski”, 65-075 Zielona Góra, pl. Powstańców Wielkopolskich 2.
3.    Data rozpoczęcia konkursu: 1.07.2021 r.
4.    Rozstrzygnięcie konkursu: 5.09.2021 r.
5.    Konkurs będzie realizowany będzie na stronach dodatku „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego” i na stronie internetowej zgg.gosc.pl

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Konkurs adresowany jest do czytelników i internautów strony zielonogórsko-gorzowskiej „Gościa Niedzielnego”. Uczestnicy muszą spełnić wszystkie następujące warunki:
1.    Uczestnikami Konkursu (dalej odpowiednio „Uczestnik” lub „Uczestnicy”) mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych (rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwo, małżonków, rodziców i dzieci małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

III. ZASADY KONKURSU
1.    Konkurs polega na przesłaniu zdjęcia zabytków, architektury, przyrody z terenu Ziemi Lubuskiej. Zdjęcie konkursowe należy przesłać na adres zgg@gosc.pl.
2.    Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Użytkownik oświadcza, że nadesłane na konkurs zdjęcia nie naruszają w żaden sposób praw osób trzecich, w tym praw autorskich i pokrewnych oraz praw do ochrony wizerunku.
3.    Przesłanie zdjęcia na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na bezpłatną publikację zdjęcia wraz z podaniem imienia i nazwiska autora w mediach wydawanych przez Instytut Gość Media.
4.    Jury wybierze jednego laureata tygodniowo, czyli łącznie ośmioro laureatów. Wyłoni ich w oparciu o walory fotograficzne nadesłanych zdjęć.
5.    Uczestnik może przystąpić do Konkursu jeden raz.
6.    Laureaci zobowiązani są do podania swoich danych personalnych celem przekazania nagrody.
7.    Osoba która dokonała Zgłoszenia zgodnie z Regulaminem i spełnia warunki określone w Regulaminie staje się Uczestnikiem Konkursu.

IV. JURY
W skład komisji konkursowej wchodzą następujące osoby:
o    ks. Tomasz Gierasimczyk (przewodniczący) – kierownik oddziału Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego
o    Roman Koszowski – zastępca kierownika działu fotograficznego
o    Henryk Przondziono – fotoreporter
    
V. NAGRODY
1.    Organizator przewiduje nagrodzić osiem osób. Nagrodami będą plecaki oraz gadżety firmowe.
2.    Organizator poinformuje laureatów konkursu za pomocą poczty elektronicznej.
3.    Laureaci konkursu otrzymają nagrody za pośrednictwem poczty lub kuriera w ciągu 2 tygodni od rozstrzygnięcia konkursu, na adres wskazany przez laureata.
4.    W przypadku nie odebrania nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata konkursu, jego prawo do nagrody wygasa.
5.    Nagrody nie przekraczają wartości 2000 zł. Zostaną przydzielone zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1.    Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników drogą pisemną na adres Organizatora. Zgłoszenie reklamacyjne może być wysłane nie później niż do 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.
2.    O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data wysłania zgłoszenia (data stempla pocztowego).
3.    Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
4.    Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie.
5.    Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
6.    Powyższe postanowienia określające postępowanie reklamacyjne, w tym upływ terminu składania reklamacji nie mają wpływu na uprawnienia Uczestników wynikające z niniejszego Regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności uczestnik może dochodzić swoich praw przed sądem, niezależnie od skorzystania z postępowania reklamacyjnego.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.
W trakcie trwania konkursu Organizator może dokonać zmiany w regulaminie, zmiany czasu trwania konkursu, a co za tym idzie terminu nadsyłania zgłoszeń. Informacje o dokonanych zmianach zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie zgg.gosc.pl.
Interpretacja regulaminu leży wyłącznie w gestii Organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją wszelkich postanowień regulaminu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia spowodowany przez operatorów internetowych oraz sieci telefonii komórkowej, jak również za zgłoszenia dokonane przez osoby nieuprawnione.
Wszelkie informacje o konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną maja jedynie postanowienia niniejszego regulaminu.

Katowice, 28.06.2021 r.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1.    Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator (dalej: my). Uczestnik konkursu może się z nami skontaktować w następujący sposób:
•    listownie na adres: wskazany w pkt. I. 2. Regulaminu
•    przez e-mail: sekretariat@igomedia.pl
2.    Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
a.    Będziemy posługiwać się danymi osobowymi uczestników konkursu w celu przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.
b.    Możemy posługiwać się danymi osobowymi uczestników konkursu na podstawie wyrażonej zgody, która jest dobrowolna, ale jednocześnie konieczna, żeby wziąć udział w konkursie. Wyrażenie zgody na posługiwania się danymi osobowymi w celu przeprowadzenia konkursu następuje poprzez zgłoszenie udziału w konkursie.
3.    Okres przechowywania danych osobowych. Będziemy przechowywać dane osobowe uczestników konkursu do momentu zakończenia całego postępowania związanego z przeprowadzeniem konkursu oraz zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych.
4.    Odbiorcy danych. Będziemy przekazywać dane osobowe uczestników konkursu wyłącznie firmom, które z nami współpracują w celu przeprowadzenia konkursu, wydania tygodnika i tym, które będą doręczały nagrody. Tacy odbiorcy posługują się danymi tylko zgodnie z naszymi poleceniami dlatego, że mają z nami zawartą umowę. Poza tym dane będziemy mogli przekazać tylko i wyłącznie upoważnionym do tego organom państwowym.
5.    Prawa uczestników konkursu. Dlatego że posługujemy się danymi osobowymi uczestników konkursu, mają oni:
a.    prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b.    prawo dostępu do swoich danych osobowych,
c.    prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
d.    prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
e.    prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
f.    prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
g.    prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik konkursu może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali jego dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z uczestnikiem konkursu lub na podstawie jego zgody.
Aby skorzystać z powyższych praw, uczestnik konkursu powinien się z nami skontaktować w sposób powyżej wskazany.
6.    Uczestnik konkursu ma:
a.    Prawo wycofania zgody. W każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas danymi osobowymi uczestnika konkursu. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się danymi osobowymi uczestnika konkursu przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
b.    Prawo wniesienia skargi do organu. Przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7.    Zabezpieczenie danych osobowych. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi zasadami.

« 1 »
DO POBRANIA: |
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama